เราคือผู้นำทางด้าน ออกแบบและติดตั้ง กังหันลม ทุกรูปแบบ

กังหันลม         กังหันลม         กังหันลม       กังหันลม           กังหันลม เป็นเครื่องจักรกลชนิดหนึ่งที่สามารถปรับเปลี่ยนและแปลงพลังงานจลน์ที่ได้จากเคลื่อนที่ของลมให้แปรเปลี่ยนเป็นพลัง งานกลได้ โดยที่เราสามารถนำพลังงานกลมาใช้ในเรื่องของการสูบน้ำหรือ ผลิตพลังงานไฟฟ้า กังหันลม มีมาตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณได้ถูก พัฒนาเรื่อยมาจนถึงยุคปัจจุบันการออกแบบ กังหันลม ต้องใช้ความรู้ทางด้านหลักวิศกรรมศาสตร์ แขนงต่างๆ และทางด้านพลศาสตร์ของลม เพื่อให้ได้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ

          บริษัท เบนนิฟิท มีเดีย จำกัด จัดตั้งขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์หลักที่จะให้การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ให้กับชุมชน ต่างๆและสังคมไทย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การมีส่วนร่วมของชุมชนและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะ ให้คำแนะนำด้านวิศวกรรม ให้ความรู้ด้าน อนุรักษ์พลังงาน การพัฒนาเทคโนโลยีที่สะอาด และเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม ด้วยความมุ่งมั่น

          windmill เป็นชื่อเรียกในภาษาอังกฤษของ กังหันลม ยุคเก่า ในปัจจุบันจะมีทั้ง Wind turbine, Wind generator, Wind energy converter, Wind power unit(WPU)

กังหันลม

          กังหันลม จะแบ่งออกตามลักษณะของการจัดวางใบพัด ซึ่งจะแบ่งได้ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. กังหันลม แนวแกนตั้ง Vertical Axis Turbine(VAWT) เป็น กังหันลม ที่มีแกนหมุนและใบพัดตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของลมในแนวราบ
2. กังหันลม แนวแกนนอน Horizontal Axis Turbine (HAWT) เป็น กังหันลม ที่มีแกนหมุนขนานกับการเคลื่อนที่ของลมในแนวราบ โดยมีใบพัดเป็นตัวตั้งฉากรับแรงลม

          ประโยชน์ของ กังหันลม
1. กังหันลม เพื่อใช้สูบน้ำ (Wind Turbine for Pumping) เป็น กังหันลม ที่รับพลังงานจลน์จากการเคลื่อนที่ของลมและเปลี่ยนให้เป็น พลังงานกล เพื่อใช้ในการชักหรือสูบน้ำจากที่ต่ำขึ้นที่สูงเพื่อใช้ในการเกษตร การทำนาเกลือการอุปโภค และการบริโภคปัจจุบันมีใช้อยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ แบบระหัด และแบบสูบชัก
2. กังหันลม เพื่อผลิตไฟฟ้า (Wind Turbine for Electric) เป็นกังหันลมที่รับพลังงานจลน์ จากการเคลื่อนที่ของลมและเปลี่ยนให้เป็น พลังงานกล จากนั้นนำพลังงานกลมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า ปัจจุบันมีการนำมาใช้งานทั้ง  กังหันลมขนาดเล็ก (Small Wind Turbine)  และกังหันลมขนาดใหญ่ (Large Wind Turbine)

          พลังงานลม เป็นพลังงานธรรมชาติที่สะอาดและบริสุทธิ์ใช้แล้วไม่มีวันหมดสิ้นไปจากโลก จึงทำให้พลังงานลมได้รับความสนใจใน การศึกษาและพัฒนาให้เกิดประโยชน์กันอย่างกว้างขวางในขณะเดียวกัน กังหันลม ก็เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งทีสามารถนำพลังงานลมมาใชให้้ เป็นประโยชน์ได้โดยเฉพาะ ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและการสูบน้ำ ซึ่งมีการใช้งานกันมาแล้วอย่างแพร่หลายในอดีตที่ผ่านมา

กังหันลม    กังหันลม     กังหันลม    กังหันลม    กังหันลม